Partneriai

Lankomumas

Turime 1 svečią

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Koranas


Z.Stankus Koranas Vakarų civilizacijos, neturi analogo užimamai padėčiai Rytuose- Koranui. Tradiciniame islame skaitoma, jog Koranas padiktuotas paties Alacho pr. Muchamedui per angelą Džabrailį. Ir kiekvienas žodis Korane, tai Dievo žodis ir jei jis neatšauktas vėlesniu, yra veiksnus galiuojantis. Juo negalima abejoti, taisyti keisti. Al Isra Likus metams (622m.) iki pr. Mochamedo kelionės iš Mekos į Mediną, jis susapnavo sapną. Kad buvo perkeltas iš dabartinės Saudo Arabijos gilumos per dykumas ir kalnus į Jeruzalės miestą, tuo metu šventajį miestą tik krikščionims ir judėjams. Archangelas Gabrielius, atlėkęs ant sparnuoto žirgo nuskraidino Machomedą iš Arabijos į Jeruzalę, o iš ten pas Visagalį. Ir šis nurodė jam visus maldos ritualus, privalomus tikram tikėjimo išpažinėjui. Muchamedas viską isiminė ir gryžęs padiktavo raštininkui. Tas fragmentas tapo 6666 Korano eilučių dalimi ir tebėra islamo pagrindas. Al Isra yara stebuklinga kelione, pačiam Alachui paliepus. „Kelionė per tamsą į didžią šviesą“. Su ta kelione siejama penkių privalomų kasdieninių maldų taisyklė, kertinis tikėjimo akmuo. Fadž, zuhr, aser, magrib, iša - rytinė, pietų, vidurdienio, saulėlydžio ir nakties maldos. Islamo teologijoje pranašas Muchamed skaitomas Al kin sal a Kamil- kas reiškia“tobulą žmogų“. Jis yra pavyzdys musulmonui koks jis turi buti. Ir kuo islamistas panašesnis į jį, tuo geriau, nes pr. Muchamedas skaitomas ir šiuolaikinio pasaulio žmonijos elgesio modeliu. Koranas, tai sakmių ir pasakojimų rinkinys. Kuriame minimos ir krikščionybės, bei judaizmo dogmos. Bet šalia Korano yra kitas svarbus šaltinis, tai Hadis, nes norint suprasti kas rašoma Korane, reikia skaityti Hadis. Pagal Islamo tradicijas, viskas kas parašyta Hadis yra 2 vietoje pagal reikšmę po Korano. Šiuose knyguose aiškinama, kas yra parašyta Korane ir kaip turi elgtis musulmonai esamuoju laiku. Hadisos, tai islamo teologija, tradicijos ir islamo istorija, be kurių suprasti Korano neimanoma Hadisai suskirstyti į daugelį tomų. Hadisas musulmonų mokslinikų pradėta rašyti apie 8a po pramašo- 603m. mirties, norint atskirti tikrovę nuo gandų apie pr. Muchamed žygius. Rinkdami pasakojimus, mokslinikai mėgino atsijoti teisingus ir imanomus pasakojimus, nuo gandų. +++ Koranas galima sakyti sudarytas iš dviejų dalių: Mekija1- pr. Muchamedo atviravimai Mekoje ir Medinija2- pr. Muchamedo atviravimai Medinoje. Mekijoje pagrinde sudaro eiles apimančios laikotarpį, kai Muchamedas gyveno Mekoje taikoje su žydais ir krikščionimis. Juose yra užsimenama ir apie Jeruzalę, kuri buvo garbinama ir musulmonų. Tada jie matė daug bendro tarp judaizmo, krikščionių ir islamo. Ir Korane yra taikių tolerantiškų eilių: ypatingai-draudimas prievartai kitų religiju išpažintojams. Šios eilėse priskiriamos pr. Muchamedo „padinei karjeros stadijai“,kai jis gyveno Mekoje ir dar nebuvo įtakingas, bei renkantis apie save pasekėjus. Tuo laikotarpiu, tik nedaugelis Muchamedo draugų ir giminaičių pripažino naują religiją. Daugiau jis turėjo priešų ir to laiko atviravimai buvo labiau taikūs. Bet viskas pasikeičia jam tapus Medinos kariniam diktatoriui, totalitarines valstybes galva, itakingu ir turtingu. Jis tampa labai nepakančiu kitatikiams ir praktiškai visos ankščiau skelbtos eilės, paskelbiamos nebeturinčios galios. Net islamo kalendorius prasideda, ne nuo tos dienos kai gimė pr. Muchamedas ir ne nuo tos kai jis iš Dievo sulaukė malonės- Korano diktavimo. Bet nuo tada, kai Pranašas tapo kariuomenės vadu ir Medinos valstybės valdovu. Islamas tampa politine, ekonomine santvarka ir tik po to asmeninis tikėjimas. Pilnas susimaišymas asmeninės žmogaus veiklos ir visų politinių ir juridinių valstybės funkcijų, suformuoja Halifat- teisingą valstybę išpažystančią Alacha. 1, Meka (arab. Makka al-Mukarrama, anksčiau – Makoraba) – miestas vakarinėje Saudo Arabijoje, Hidžazo provincijoje, netoli Džidos miesto. Tai musulmonų pranašo ir islamo įkūrėjo Mahometo gimtasis miestas, pats švenčiausias iš visų islamo miestų. Pagal musulmonų tradiciją, musulmonas dienos metu privalo melstis atsisukęs veidu į Mekos pusę (vikipedija) 2. Medina al-Madīnah l-Munawwarah 'pranašo miestas'; arab. Madinat Rasul Allah 'Dievo apaštalo miestas') – miestas vakarinėje Saudo Arabijoje, Hidžazo provincijoje. Čia yra Mahometo palaikai, kuris 622 m. iš Mekos pabėgo į Mediną – nuo to laiko prasideda era islamo kalendoriuje.(vikipedia) Pr. Muchamed sunaikino visus žydus Saudo Arabijoje. Iki tol ten egzistavo trys žydų klanai: Banu- Nadir, Banu-Kvaraiza ir Banu- Kvainunga. Pr. Muchamedas Banu- Kvaraiza vyrus isakė nukirsdinti, o moteris padaryti vergėmis ir vos jų vaikams ant gaktų atsiras plaukai- juos nukirsdinti. Korane yra minima, kai Banu-Kvaraiza nugalėti vyrai pasidavė, juos Medinoje uždarė į kalėjimą. Nuėjęs į turgų pr. Muchamed liepė iškasti griovį ir atvesti juos. Atvestiems pats kirto galvas, jų buvo 600-900. Islame plačiai žinoma istorija Kinana al Rabi, jį kankino paties pranašo įsakymu, norėdami sužinoti kur paslėpti žydų giminių lobiai.. Jam išbadė akis, po to sudegino. Ši istorija iš kadiso ir ikvepia palestiniečius kovoje prieš žydus Kadisos: „ Žudykite pagonis netikelius, visur kur tik juos surasit. Bet jeigu jie kreiptusi i Dieva, bus pamaldus ir nuolankus- parodykite kelia“ „Kovokite su tais žmonemis, kurie nepripažyta tikro dievo Alacho ir tikros religijos. Kovokite su jais iki tol, kol jie neprades jums duokles gyvybe moketi savo ranka ir nuolankiai“ Kadangi islame nėra moralinių normų, Korane ieškoma kas galima, o kas uždrausta. Ir ten yra tikslios pr. Muchamedo „intrukcijos“, viena iš jų: “ Musulmono pareiga susikauti su netikeliais, priversti juos priimti islama, arba tapti antrarūšiais islamo pasaulyje. O jei jie atsisakys ir vieno ir antro- pradeti kara“ 2 suroje sakoma; „Jeigu mes, Alachas, atšaukiame eilutę, tai duodame jums geresne“ Tai reiškia Nasch- (Korano doktrina anuliuojanti prieš tai parašyta). Esme ta, jei du posmai prieštarauja vienas kitam savo reikšme, teisingesniu tampa vėlesnis. Reiškia, pats Alacha patobulino ir pabaigė islamo religiją, net po pr. Muchamedo mirties. Nuo tada prasidėjo priėštaravimai renkantis tarp ‚taikiu“ ir „netaikiu“ citatų(surų). Buvo paskelbta, jog taikios suros nėra sektinos- jos neveikiančios. Taikios eilutės pripažintos „mansuch“ ir atšauktos „karo ir kalavijo“ . Tai ne musulmonui išties idomus reiškinys, kad Dievas gali persigalvoti ir duoti kitus nurodymus.Labai svarbu suvokti, kad Koranas sudarytas ne chronologiška tvarka, jis sudarytas pradedant ilgiausiu posmu, baigiant trumpiausiu. Ir todel „taikios“ suros, gali atsirasti vėliau, nei eiles propaguojančios smurtą. Bet tai nereiškia, jog jos atsirado vėliau ir yra teisingesnes. Jeigu tarp suru atsiranda priestaravimai, didesnę galią turi parašytos Medinoje, o ankstesnes iš Mekos atšaukiamos. Ir tai reiškia, jog taikus musulmonai turi atsisakyti to- jei jie nuoširdūs. Jei ne, jie –kafirai( netikeliai). Nes taip liepia Koranas, o Koranas yra padiktuotas paties Dievo ir yra tiksli kopija Ulma a kitap- „motina knyga“, kuri yra rojuje šalia Alacho. -98-6 sura. Žodžiu, dabar taip besielgiantys tiek Afganistane ir Irake elgiasi teisingai. Nes iš Korano žinoma, kad pr. Muchamedas asmeniškai dalyvavo užpuolimuose ir savo politinių prišininkų nukirsdime. Jis elgėsi, kaip tipiškas karinis diktatoriu 7m.e. amžiuje. Visa problema, jei permesti tai į 21a., toks elgesys skaitomas jau terorizmu. +++ Islamas ir islamo civilizacija unikalus savo požiūriu į kitatikius. Islamas vienintelė religija užsiauginusi teologija ir doktrinas smurtui prieš kitatikius. Prie viso šio pasaulyje yra daugybe taikių musulmonų, kurie gyvena draugysteje su kaimynais nemusulmonais. Ka reiškia toks pakantumas pagal islamo šaltinius, o reiškia- arba šie žmonės yra nemokšos, arba jie samoningai atsisakė islamo tradicijų. Paprasčiau sakant jie yra nuosaikieji ir taikieji musulmonai. Bet nėra nuosaikaus ir taikaus islamo. Net patys radikaliausi musulmonai, islamą laiko taikia religija. Sayyid Qutb 1, kurį dabar gerbia visi radikalieji musulmonai ir teroristai tikino:“ Islamas yra taiki religija“ Ką jis turėjo omenyje aišku iš jo kūrinio „Islam and Universal peace“ Jis turėjo omenyje, jog islamas turi viešpatauti visoje žemėje , sukurti gegemonija ir tada ateis taika ir ramybė. 1.Said Kutub (1906-1966) rašytojas, filosofas judėjimo „Broliai musulmonai“ ideologas Prievartos šaknys- siekimas priversti kitatikius patiketi, jog islamas vienintele religija, o taip pat sunaikinti kitas religijas įtvirtinant Alacho viešpatavimą visoje planetoje. Ta religinė pareiga vienija visus musulmonus. Jie privalo laikytis šios Alacho valios išreikštos Korane. Daugelis laikosi nuomones jog Korano 9sk. 9 sura yra pranašo Muchamedo veiklos paskutinis ir vienintelis posmas, kuris neprasideda:“ vardan Alacho gailestingojo ir maloningojo“...Taip yra todėl, kad paskutinė Korano dalis apie Džichadą(šventajį karą) ir nurodo kaip elgtis su netikeliais. Šiame posme yra eilės žinomos kaip „kalavijo ajat“, kuriuose sakoma:“ Kai baigsis pasnikai, pradėkite žudyti netikėlius. Žudykite ten, kur juos rasite. Apgulkite jų miestus, renkite pasalas“ Islamo šariato mokyklose Jordanijoje, Sirijoje, Saudo Arabijoje ir visuose artimuosiuose Rytuose, aiškiai nurodoma: „kalavijo ajatas“ atšaukia visus taikius ajatus. O kas gi sakoma „kalavijo ajate“: „Kai praeis 4mėn. draudimo, žudykite pagonis, netikelius visur kur tik juos rasite. Imkite į nelaisvę, apgulkite jų miestus, jų namus ir ruoškite jiems pasalas>Bet jeigu jie kreipsis į Dievą, melsdamiesis As Salla ir taps nuolankus, tada parodykit jiems kelią, nes Viešpats yra atleidžiantis ir gailestingas“ „Žudykite kur juos besutiktuomet...“ tai ne alegorija, tai tiesiogine prasme. Fundamentalistai, tai žmonės norintys gražinti tikrajį tikėjimą. Sahih Al- buchari 795 kadisa: „Vyrams priklaususiems uzaino genčiai, Pranašas nukirto rankas ir kojas, nepridegindamas nugirtų vietų, kol jie numirė“. Bet ir taip įtvirtindamas Islamą, negali būti tikras, jog papulsi į rojų. Bet, tai gali padėti. Jeigu musulmonas atlikdamas džichadą žūsta, jis būtinai patenka į rojų. Ir musulmonui, pomirtinio gyvenimo siekimas, tai „kankinio mirtis“. Sura iš Korano: „Neskaitykite mirusiais tų, kurie mirė džichado metu. Jie yra ir Alachas juos saugo(draugijoje)“ Hadisa; „Pranašas pasakė: niekas iš tų kur mirė Alacho valia ir yra anapilyje, nenoretų gryžti į žemišką gyvenimą. Net jei jam duotų visą pasaulį ir visą kas jame yra. Nebent tai galetų būti kankinys, kuris vardan Alacho sutiktų visą tai pakartoti ir sugryžti. Vien noras kariauti vardan Alacho diena ir naktį, yra vertingesnis už visą pasaulį ir tai kas jame yra“ To siekia šiuolaikiniai mirtininkai- sprogdintojai. Daugelis Islamo tyrinėtojų teigia, jog islamas draudžia savižudybę. Bet islamo teologai teigia, jog tai nėra savižudybė, tai ne suicidas. Nes žmogus neturėjo minties nužudyti savęs, jis turejo mintį- žudyti kitus. Ir tai leidžiama, nes tai džichadas. Jeigu to pasekoje „teroristai‘ žūsta patys, jiems galimybė papulti į rojų ir mėgautis jo malonumais. Korane labai aiškiai žadamas dieviškas atpildas tam, kas žus vardan Alacho. Jam žadamas rojus ir šis musulmoniškas rojus labai materialus: „ten daug juodaakių gražuolių gurijų, kurios apdovanoja malonėmis( nors ir nelabai tinkančiomis vedusiam vyrui). Koranas nežada rojaus niekam išskyrus kurie žudo, arba žūsta patys Alacho garbei: „Alachas iš teisingujų nupirko ir jų sielas ir dorybes, suteikdamas jiems rojaus sodą. Jie kovojo Dievo valioje naikindami priešus ir žalodami save. Tad džiaukimės sudarę toki sandėrį, kurio esmė- Didžiulė Sėkmė“-citata iš Korano. Kitaip tariant, rojus žadamas tik tiems kurie žudo vardan Alacho ir islamo pergalės visame pasaulyje. Džichadas Džichadas, - reiškia kovą. Raštuose apie pr. Muchamed yra netoli 100 hadisų apie džichadą. Ir jei panagrinėti juos, tai kiekviename yra kvietimas kariauti. „Ir džichado ekspedicijos pabaigoje, jis pasakė: dabar pradedu asmeninį džichadą“ Džichadas yra asmeninė kova, panašiai kaip „Main Kamf“. Ir būtent taip islamistai supranta džichadą. Tai labai pavojinga ir subtili islamo dalis- momentinis atlygis už kankinio mirtį ir labai patraukli. Ir kai HAMAS organizuodavo eilinę akciją, iš minaretų pranešdavo, ne kad- toks ir toks žuvo išpuolio metu. O, kad jis apsivedė su gurijomis. Tai reiškia, jog tėvai neturi jo apverkti, o turi linksmintis ir džiaugtis, nes jų sūnus rojuje, kartu su geidžiamomis gražuolėmis. Musulmonai mano, kad džichado metu jie platina ir parodo netikėliams tikrajį dievą. Jie pasiūlo jiems galimybę tapti musulmonais, atsisakant nuo savų klydimų. Tokiu būdu džichadas, tai lyg ir paslauga neteisingai visuomenei. Ir šie žmonės turi „atvirsti“ į tikrają religiją- islamą. Į pasaulį islamistai žiūri tokia sąvoka: pasaulis sudarytas iš dviejų dalių: Dar a islami (islamo žemė) ir Dar al ha(karo žemė). Vakaruose gyvenantis islamistai gali teigti, jog tai neteisinga, jog žemė visų- bendra. Bet, taip nemąsto rytuose. Hadis 386 „Pranašas mus pasiuntė kautis su netikeliais. Kai mes pasiekėme Hazrava Persija, prieš mus stovėjo 40.000 kariuomenė. Ir mes pasakėm per vertėją;“ Leiskite, mums, pakalbėti su vienu iš jūsų vadų“ . Al- Mughira pasakė: „Mūsų Dievo Pranašas įsakė kovoti su jumis tol, kol jūs nepradėsite garbinti tik Alacho ir mokėti džizja(duoklę). Ir mūsų Pranašas dar pasakė, kad Dievas perdavė: kuris iš mūsų žus, papuls į rojų, kad galėtų gyventį tokį prabangų gyvenimą kokio jis dar neregėjęs. O kas liks gyvu, taps jūsų šeimininkais“ Žmonijos istorijoje buvo dvi džichado bangos. Pirma banga 7-8a. Per šimtą metų arabai islamizavo dideles krikščionių teritorijas nuo Portugalijos iki Armėnijos. Iš nekrikščioniškų islamizuota Persija, kuriuoje vyravo zaastrizmas. Ir Irako teritorija, kurioje gyveno ir krikščionys ir judėjai, bei Afganistaną. Antra banga- XIa. tiurkų gentys nukariavo Serbijos, Bulgarijos ir Rumunijos teritorijas prijungdami prie Dar i islam 9islamo žemė). Tokiu būdu visos Viduržiemio jūros pakrančių valstybėe tapo islamo imperijos dalimi. II islamo banga tęsėsi iki pat 17a., kol Jungtinės Lenkijos ir Austrijos pajėgos, vadovaujamos Lenkijos karaliaus Jono Sobieskio, 1683 m. rugsėjo 12 d. prie Vienos sutriuškino turkus (Kalenbergo mūšis). Turkų puolimas Europoje buvo galutinai sustabdytas ir turkai buvo išvaryti net iš dalies Vengrijos. Nuo to momento, islamas ėmė silpti, o žemės kolonizuojamos. Islamistų supratimu, bet kuri anksčiau buvusi musulmoniška teritorija, vėl turi tapti musulmoniska, kad ir kiek tai bekainuotu. Tai irgi yra džizhadas. Nes buvusios islamo žemės tampa „karo žeme“. Būtent šia nuostata vadovavosi Saladin1 kovoje su kryžiuočiais. Kaip ir dabar HAMAS2 prieš Izraelį. Tai ne tik nacionalinisnoras išginti izraeliečius iš arabų žemių, bet ir musulmono pareiga parašyta Korane: „bet kuriam paklusniam musulmonui, gražinti tas žemes, kurios buvo valdomos islamo“ 1, Saladinas jo tikrasis vardas buvo Salach ad Din Jusuf ibn Ajjub, vardas – Jusufas, Ajjubo sūnus, o Salach ad Din reiškia „Tikėjimo teisingumas“, bet vakaruose jį vadino Saladinu, gimė - apie 1138 m. Tikrite, Mesopotamijoje; mirė – 1193 m. kovo 4 d. Damaske) – musulmonų karvedys. 1187 m. spalio 2 d. nugalėjo kryžininkus ir užėmė Jeruzalę. Vėliau jis tapo Egipto ir Sirijos sultonu. (Wikipedia) 2. Hamas yra arabiškos frazės Harakat al-Muqawama al-Islamiyya („Islamo pasipriešinimo judėjimas“). Akronimas taip pat arabų kalboj reiškia „atsidavimą“. (wikipedija) Šachidas Šachidas reiškia „liūdininkas“, t.y. tas kuris „liūdija, jog nėra kito dievo tik Alachas, o Muchamedas jo Pranašas“. Jie žūsta kaip „liūdininkai“, kaip „kankiniai“. Jie jaučiasi Alacho labiau išaukštinti už kitus ir tikro tikėjimo atstovais. Ir ruošiasi „amžinos šlovės misijai“.Ir už tai būna pagarbinti, o taip pat ir jų šeimos. Shariat Shariat,-tai istatymas. Pirmoje eilėje valstybės valdymo ir santvarkos ir tik tada asmeninio naudojimo. Tai taip, kaip musulmonas meldžiasi tik atsisukęs į Meką, privalo rengtis pagal arabų kultūros tradicijas ir kalbėti arabų kalba. Nepapulsi į rojų, jei meldiesi ne arabų kalba, arba skaitai Koraną anglų kalba. Istatymai sako, kaip tu privalai maitintis, kaip vesti, kaip žiūrėti į valdžią, jaunimą, moteris. Bet kuris tavo gyvenimo aspektas paremtas islamu. Shariatas islamo valdymo forma ir visiškai nesutapatinamas su vakarų žmogaus apsisprendimo teisėmis, laisvės ir sąžinės pasirinkimu. Tradicinis islamas draudžia rinktis kitą tikėjimą atsisakant islamo. Shariatas draudžia musulmonams ir nemusulmonams būti lygiateisiais islamo bendruomenėje. Nemusulmonas tampa lyg ir II rūšis su daugybe apribojimų. Jis negali vadovauti musulmonams darbe. Vakarų valstybių gyventojai mano, kad bet kuri religija: judėjai, islamas, katalikai ir t.t. yra asmeninis žmogaus apsisprendimas. Budistas šventykloje medituoja, judėjas atėjęs į sinagogą atlieka savo apeigas, krikščionis aplanko bažnyčią šeštadieniais ar sekmadieniais maldoms, o musulmonas- dar ir laisvanoriškai aukoja dešimtinę pajamų, skurstančiems bendruomenės nariams. Ir atlieka hadž į Meką. Melas islame Hadis 269 „ Pranašas pasakė: „karas- tai melas“ Islame melas draudžiamas, bet skirtingai nei kituose religijuose, yra išimtys situacijų, kada musulmonai gali meluoti ir tai yra pateisinama. Šis principas vadinamas „al takija“ (užbėgimas, apėjimas iš užnugario). Musulmonams leidžiama meluoti, melu užkertant kelią galimai grėsmei asmeniškai, arba kad nenukentetų religija. To moko Koranas- sura3 eilėraštis 28, sura 16 eil. 26 Yra leistinos kelios melo sąlygos: gali sumeluoti vardan islamo, meluok žmonai vardan taikos šeimoje, gali sumeluoti net savo draugui- dėl gerų santykių palaikymo. Pats pr. Muchamed liepė meluoti siūsdamas nužudyti ir jei siunčiamieji suabejodavo:“ Mes negalime nužudyti neteisingai, nemeluodami jam“. Jis liepdavo: „Gerai, meluokite“ Iš gyvenimo apie pr Muchamedą psl 367. „Dievo pasiuntinys paklausė: „Kas mane išlaisvins nuo Ibn Ul Ashrain Muchamed bin Maslama? Brolis Bani Abdul- Ashal pasakė: „Aš išsiaiškinsiu su juom Dievo Pasiuntinį, aš nužudysiu jį“ Į ką apaštalas atsakė: „Padaryk tai“ . Bet šis pasakė:“O Dievo Pranaše, mums teks meluoti“. Į ką buvo atsakyta:“Darykit kaip norit, jusų valia rinktis“ Vakaruose gyvenantys islamo propagandistai puikiai išmano savo reikalą. Dažnai apeliuodami į žmogaus teises ir demokratiją remiančias įvairias organizacijas. Bet, jei valdžia būtų jų rankuose, greičiausiai, uždraustų jų veiklą. Hadiš 427 „Pranašas tarė: „Alacho valia ir vardan Alachao, jeigu aš duosiu priesaiką ką nors padaryti, o vėliau rasiu būdą, kaip padaryti kitaip- pasirinksiu geresnį būdą. Tuom išpirkdamas priesaikos sulaužymą“ Nauja islamo versija- taikos ir pakantumo, atsirado Edvard Said dėka. Kuris daugelyje vakarų universitetų įtvirtino požiūrį į islamą, kaip taikią religiją. Visiškai išmesdamas dalis apie džichadą. Savoje knygoje“Orientalizm“ jis teigė, jog islamo kritika iš vakarų buvo rasistinė ir imperialistinė. Vakarų pasaulio gyventojai pratinami prie minties, jog musulmonai čia atsikraustė ilgam. Ir kad jų lojalumas demokratinėms vertybėms neabejotinas. Ir nežiūrint politiniu, ar istoriniu aspektu, islamas –taiki religija. Tas prasimanymas taip isitvirtino amerikiečių ir vakariečių galvose, jog tuom niekas neabejoja. Ir bet kuris pradedantis dometis ir uždavinėti klausimus- išvadinamas rasistu, siaurakakčiu, nepakančiu, netolerantišku. Tokiu būdu, pačioje pradžioja sugriaunama, bet kokia diskusija apie musulmonų emigrantus ir jųgalimybes priimti šariatą, šalyse kur dabar jie gyvena. Reikia suprasti, jog islamas tai daugiau nei reiligija ir manymas, jog tai tokia pat religija kaip katalikybė- apsoliučiai klaidinga. ++++++++++++ Arabų kalba labai nevienalytė. Be klasikinės Korano ir aukštųjų mokyklų kalbos, dar yra ir liaudies kalba- ja šneka pusė milijardo žmonių mažiausiai penkiomis dešimtimis tarmių ir potarmių. Jei kas šneka greitai ir stipriu akcentu, vartodamas tenykštes idomas, dažniausiai ieškoma vertėjo kilusio iš to paties regiono. Be to arabų kalba yra imantri, čia susipynę gausybė poetizmų, meilikavimų, hiperbolių, palyginmų ir metaforų, Taip pat gali būti labai neaiški- kai reikšmėturima omenyje, o ne tiesiogiai teigiama, ir reikia ją ispėti. Salafis- tikras salafis nerūko, nežaidžia azartinių žaidimų, nešoka, nesiklauso muzikos, negeria alkoholio. Bet jį lengva atpažinti iš drabužių, išvaizdos ir religingumo. Takfir- perima visus vakariečių papročius bei tradicijas, nors jų labai nekenčia. Bet atrodo iki kaulų smegenų persiėmę vakarietišku gyvenimo būdu ir nekenksmingi. Daugelis jų diplomuoti, lanko sporto sales, nešioja kostiumus. Jie pavojingiausi, nes kaip chamelionai persimaino, išsižada savo tikėjimo, kad surengtu masines žudynes, vardan tikejimo. Visi devyniolika rugsėjo 11 teroristų, buvo butent tokie ir niekuom neissiskyre iš kitu